terug naar de startpagina
praktijkgids: hoofdstuk 1 - een nieuwe dynamiek op de werkvloer
praktijkgids: inhoud
verder terug

1.1 Duiding begrippen

In wat volgt hanteren we voor elk van de drie aan het ondersteuningstraject verbonden partijen, volgende begrippen. Hieronder verstaan we:

 • Werknemer: de werknemer met een indicatie arbeidshandicap.
 • Jobcoach: de (arbeids)begeleider of (arbeids)bemiddelaar, extern aan het bedrijf waarvoor de begeleiding gebeurt, die al dan niet verbonden is aan een GOB. Als GOB gebruiken wij de term 'jobcoaching' doorgaans voor zowel de begeleiding van werkzoekenden als werkenden. Door andere organisaties of binnen andere contexten wordt deze term ook voor andere of specifieke acties gebruikt (vb. jobcoaching VDAB).
 • Werkgever: de persoon die deel uitmaakt van het bedrijf en betrokken is bij het ondersteuningstraject. Dit kan zowel de bedrijfsleider als de direct leidinggevende zijn.

1.2 Streefdoel van de ondersteuning op de werkvloer

Als GOB willen we:

 • ondersteuning en begeleiding bieden aan werknemers met een arbeidshandicap en hun werkgevers die geconfronteerd worden met vragen, onduidelijkheden of moeilijkheden met betrekking tot de arbeidshandicap en het functioneren. Deze moeilijkheden kunnen het gevolg zijn van veranderingen eigen aan de handicap/ziekte, functiegebonden veranderingen of veranderingen in de omgeving.
 • kort op de bal spelen en een kwaliteitsvolle ondersteuning bieden om zo de duurzame tewerkstelling van deze specifieke groep werknemers te maximaliseren.
 • focussen op het behouden van de job. Proactief handelen is daarbij dé slaagfactor om te voorkomen dat werknemers terug als werkzoekende op de arbeidsmarkt terechtkomen.

Voordelen van de ondersteuning voor de werkgever

Samen met het GOB:

 • worden misverstanden tot een minimum herleid en problemen opgelost.
 • maken we (verborgen) onderwerpen bespreekbaar en aanvaardbaar.
 • vormen we een brug tussen werknemer en werkgever, en wordt er gecommuniceerd met een neutrale partij.
 • kijken we zowel naar de jobinhoud, de jobomstandigheden, de samenwerking met collega's, als naar de randvoorwaarden van de werknemer (sociale, psychische en fysieke context).
 • nemen we zaken onder de loep waar de werkgever soms te ver vanaf staat.
 • maken we tijd en ruimte om oplossingen te zoeken.
 • ontwikkelt het bedrijf middelen om met werknemers met een arbeidshandicap samen te werken.

Voordelen van de ondersteuning voor de werknemer

Samen met het GOB:

 • kan de werknemer terugvallen op een neutrale partij en vertrouwenspersoon.
 • vormen we een brug tussen werkgever en werknemer, zodat deze in hun onderlinge relatie worden versterkt.
 • kijken we zowel naar de jobinhoud, de jobomstandigheden, de samenwerking met collega's, als naar de randvoorwaarden van de werknemer (sociale, psychische en fysieke context).
 • versterken we de werknemer in zijn/haar competenties.
 • focussen we op het behoud van de job.

Kenmerken van de ondersteuning

 • De ondersteuning van werkgever en werknemer vindt plaats op de werkvloer zelf, wat zeer veel voordelen biedt.
 • De ondersteuning wordt volledig op maat van de werkgever en de werknemer geboden.
 • Van bij de start van de ondersteuning wordt de werkgever bij alles zo nauw mogelijk betrokken, zodat op termijn het roer aan hem/haar kan worden overgelaten en de aanwezigheid van de jobcoach overbodig wordt.
 • We willen bestaande structuren en systemen in het bedrijf (vb. peter/meterschap, functioneringsgesprekken, arbeidsgeneesheer) integreren in het ondersteuningstraject.
 • De ondersteuning streeft lange-termijn-oplossingen na, en wil een versterking zijn voor zowel werknemer als werkgever.

1.3 Doelgroep

Voor de ondersteuning van werkenden hanteren we samengevat volgende voorwaarden:

 • de werknemer heeft een indicatie arbeidshandicap.
 • de werknemer is tewerkgesteld in het NEC (Normaal Economisch Circuit).
 • de vraag voor ondersteuning is voldoende arbeidsgerelateerd.
 • zowel werknemer, werkgever als GOB gaan akkoord met de ondersteuning.

De vraag voor ondersteuning kan komen van zowel de werknemer, de werkgever, het GOB als een externe partij (vb. RESOC, GTB,...).